Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Μετά και από τη διευρυμένη σύσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής του Γενικού Συμβουλίου για τα θέματα του έκτακτου προσωπικού με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από όλους τους επαγγελματικούς μας Κλάδους, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, η ΠΑΣΥΔΥ με επιστολή της στις 20 Οκτωβρίου 2017 έχει υποβάλει εμπεριστατωμένο έγγραφο με τις θέσεις της στο σχετικό προσχέδιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

 

Συγκεκριμένα, η Οργάνωσή μας επεσήμανε ότι ως εκ του ότι η προτεινόμενη ενοποίηση/κωδικοποίηση των όρων απασχόλησης των εργοδοτουμένων αορίστου και ορισμένου χρόνου σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους έχει καταρτιστεί με βάση τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, θα πρέπει στη βάση της ίδιας ακριβώς αρχής οι νομοθετικές διατάξεις να διαμορφωθούν και για τα δικαιώματα και ωφελήματά τους.

 

Ειδικότερα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης των διατάξεων για τα θέματα των αδειών ανάπαυσης, ασθένειας, μητρότητας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.ά. κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για τους δημοσίους υπαλλήλους.  Επιπρόσθετα, η Οργάνωσή μας επεσήμανε ότι στο θέμα της αξιολόγησης και της σύνδεσής της με το κεφάλαιο τερματισμός απασχόλησης, προτείνονται και τροποποιήσεις που βρίσκονται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία Ν.70(Ι)2016.

 

Αναλυτικά, οι θέσεις/απόψεις της Οργάνωσης περιλήφθηκαν σε συνημμένο Παράρτημα που υποβλήθηκε προς την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, για να τύχουν περαιτέρω διαβούλευσης στις επικείμενες επί του θέματος συναντήσεις, με στόχο την οριστικοποίηση των σχετικών διατάξεων, πριν από την υποβολή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Συναφώς επανατονίζεται, ότι το Γενικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ στη συνεδρία του στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, εξουσιοδότησε την Κεντρική Γραμματεία να θέσει στις προτεραιότητές της το θέμα του διορισμού διά νόμου σε μόνιμες δημόσιες θέσεις όλων των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία πάνω σε πλήρη βάση απασχόλησης και κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων στις οποίες θα διοριστούν και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης αυτής.

 

Και τούτο, γιατί η ΠΑΣΥΔΥ πιστεύει ότι ο συλλογικός διορισμός των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, κρίνεται απαραίτητος αφενός για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και αφετέρου για τη διατήρηση της ιεραρχικής δομής της δημόσιας διοίκησης που είναι θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου.