Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει η μονιμοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου σε μόνιμες δημόσιες θέσεις είναι σταθερά στις προτεραιότητες της Οργάνωσής μας. Επισημαίνεται ότι σε προηγούμενα δημοσιεύματά μας είχε αναφερθεί ότι το Γενικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ σε συνεδρία στις 26.09.2017, αφού έλαβε υπόψη:

 

  • πρώτον το μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ξεπερνούν τις πέντε χιλιάδες και ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται μήνα με το μήνα),

 

  • δεύτερον ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία «ο καθ' οιονδήποτε χρόνο τερματισμός των υπηρεσιών οποιουδήποτε εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού βάσει των διατάξεων του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, απαγορεύεται» (άρθρο 12 του Νόμου 70(Ι) του 2016), και

 

  • τρίτον ότι για την κατηγορία αυτή αποκλείεται η προαγωγική εξέλιξη, κάτι που αναπόδραστα θα οδηγήσει σε κατάργηση της ιεραρχικής δομής,

 

ομόφωνα αποφάσισε να θέσει το όλο θέμα στις προτεραιότητες της Οργάνωσης και ζήτησε από την Κεντρική Γραμματεία, να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης αυτής.

 

Ακολούθως το θέμα της μονιμοποίησης των συναδέλφων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου ενεγράφη στην ημερήσια διάταξη του 55ου Συνεδρίου της ΠΑΣΥΔΥ, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018 και ύστερα από ενδελεχή συζήτηση το Ανώτατο Σώμα της Οργάνωσης, ομόφωνα, εξουσιοδότησε το Γενικό Συμβούλιο όπως συνεχίσει τις προσπάθειες για υλοποίηση της διακηρυγμένης θέσης μας για συλλογικό διορισμό των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου σε μόνιμες οργανικές θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

 

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2018, σε συνάντηση της ηγεσίας της Οργάνωσης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη για επίδοση της Γενικής Απόφασης του Συνεδρίου, έγινε εκτεταμένη αναφορά στο θέμα της μονιμοποίησης των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου. Ειδικότερα επεξηγήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ο συλλογικός διορισμός των υπό αναφορά συναδέλφων υπαλλήλων, κρίνεται απαραίτητος αφενός για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και αφετέρου για τη διατήρηση της ιεραρχικής δομής της δημόσιας διοίκησης που είναι θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου. Πρόσθετα τονίστηκε ότι η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού δεν δημιουργεί οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη.

 

Με την ολοκλήρωση της επιχειρηματολογίας μας, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσαν ευθέως ότι τοποθετούνται θετικά στο αίτημά μας, θέτοντας ως μόνη προϋπόθεση την τήρηση της νομιμότητας.

 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα προχωρήσαμε στην εγγραφή του θέματος στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ) και στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε σειρά συναντήσεων με τους νομικούς μας συμβούλους και τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για υλοποίηση του στόχου μας. Με δεδομένη τη θετική στάση της επίσημης πλευράς και την υποστηρικτική θέση των νομικών μας συμβούλων, εκτιμούμε ότι η όλη προεργασία θα ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε να προχωρήσουμε σε ρύθμιση μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες της ΜΕΠ.  

 

(Γλ. Χατζηπέτρου)
Γεν. Γραμματέας