3/28/1996

Νομοθεσία – Νομολογία

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
EUROPA – EU law

EUR – Lex

 

Κυπριακοί Νόμοι / Νομολογία:
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος – Cylaw

 

 

Νομοθεσίες που αφορούν τη Δημοσία Υπηρεσία:

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Νόμοι

 

Κανονισμοί:
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις (Κανονισμοί)

 

Εγκύκλιοι:
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Εγκύκλιοι

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας:
Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας – Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
 

 

 

Τελευταία Νέα