9/20/2016

Διεθνείς Σχέσεις

Η ΠΑΣΥΔΥ έχει αναπτύξει επίσης σχέσεις με διεθνείς και ευρωπαϊκές δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Στα πλαίσια των σχέσεων αυτών πραγματοποιούνται ανταλλαγές επισκέψεων αντιπροσωπειών που ενημερώνονται πάνω στα διάφορα θέματα που απασχολούν τις Οργανώσεις και προωθούν τα συμφέροντα των μελών τους.

Στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων της, η ΠΑΣΥΔΥ συμμετέχει σε σημαντικά συνδικαλιστικά συνέδρια, όπως και στις Διασκέψεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), όταν σε αυτές συζητούνται θέματα που ενδιαφέρουν τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ιδιαίτερα εγκάρδιες και αδελφικές σχέσεις της ΠΑΣΥΔΥ με τις Οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥΓΣΕΕ και ΠΟΣΤ που χρονολογούνται από πολύ παλιά.

Οι σημαντικότερες Διεθνείς Οργανώσεις με τις οποίες η ΠΑΣΥΔΥ διατηρεί σχέσεις είναι: Public Services International (PSI), European Public Service Union (EPSU), European Trade Union Confederation (ETUC), International Trade Union Confederation (ITUC)European Federation of retirees and elderly people FERPA και Age Plus Platform Europe.

Τελευταία Νέα