9/15/2016

Συνέδριο

Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων είναι το Ανώτατο σώμα της Οργάνωσης και σ' αυτό επροσωπούνται αναλογικά όλοι οι Επαγγελματικοί Κλάδοι.  

Κάθε τρία χρόνια το Ετήσιο Συνέδριο εκλέγει το Γενικό Συμβούλιο της Συντεχνίας στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι Επαγγελματικοί Κλάδοι ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των μελών τους. Το Ετήσιο Συνέδριο εκλέγει επίσης τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης, του οποίου η θητεία είναι τετραετής.

Το τακτικό ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων συγκαλείται μια φορά το χρόνο μεταξύ των μηνών Μαρτίου και Ιουλίου.

Έκτακτα Συνέδρια συγκαλούνται όταν υπάρχει ανάγκη για λήψη αποφάσεων πάνω σε επείγοντα και κεφαλαιώδους σημασίας θέματα, ύστερα από σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, ή όταν υποβληθεί έγγραφη αίτηση του 1/4 των Αντιπροσώπων. Στην αίτηση δίνονται λεπτομέρειες για το θέμα που προτείνεται να συζητηθεί.

Τελευταία Νέα