4/10/2024

Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Νόμους και Κανονισμούς για τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και στους Κανονισμούς Αποθηκών

Τελευταία Νέα