Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στο πλαίσιο συνεργασίας της ΠΑΣΥΔΥ με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται στα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ δύο (2) πλήρεις υποτροφίες και δύο (2) μερικές υποτροφίες (50% των συνολικών διδάκτρων) για το νέο ακαδημαϊκό έτος για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρει το ΑΠΚΥ, με εξαίρεση τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.

 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν υποτροφία, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά ολοκληρωμένη αίτηση εισδοχής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (που προσφέρεται εξ ολοκλήρου από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) μέσω της διαδικτυακής πύλης και να αποστείλουν το σχετικό έντυπο υποτροφιών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο scholarships@ouc.ac.cy μέχρι τις 29 Μαΐου 2023.


 
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/


 
Οι πρόνοιες για τη χορήγηση των υποτροφιών προς τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ βασίζονται σε ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως αναλύονται πο κάτω:  


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (για μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες)


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:
• Μονογονέας *
• Πολύτεκνος (ο φοιτητής / η φοιτήτρια να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*
• Ορφανός (λήπτης βοηθήματος) *
*Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία

 

Οι υποτροφίες που παραχωρούνται αφορούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της φοιτητή/τριας, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του/της.

 

Οι ενδιαφερόμενοι νεοεισερχόμενοι υποψήφιοι φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία πρέπει:

- Να υποβάλουν αίτηση εισδοχής σε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ (όχι σε διιδρυματικά / διαπανεπιστημιακά προγράμματα) μέσω της διαδικτυακής πύλης. Για υποστήριξη σχετικά με την υποβολή αίτησης μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΚΥ στο email admissions@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22411600.

- Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το έντυπο ΠΑΣΥΔΥ, βεβαίωση μέλους στην ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο scholarships@ouc.ac.cy
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024: 29 Μαΐου 2023.
 
Επικοινωνία:
Τηλ.: 22411600
Εmail: scholarships@ouc.ac.cy