9/15/2016

Αποστολή - Σκοποί

Σκοποί της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. είναι:

1. Η βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης και η προστασία των Επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων, με συλλογικές διαπραγματεύσεις με τη Δημόσια Αρχή, ή και με άλλα νόμιμα μέσα.

2.  Η εξύψωση του πνευματικού, ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών.

3.  Η καλλιέργεια και ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη.

4.  Η προώθηση της ενίσχυσης της ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο.

5. Η συνεργασία ή και συνένωση με άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της Κύπρου και του εξωτερικού για την προώθηση και προάσπιση κοινών επαγγελματικών επιδιώξεων και συμφερόντων.

6. Η ίδρυση Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η ίδρυση Ιδρυμάτων καθώς και η συμμετοχή σε αυτά.

    α.  Η εγγραφή και λειτουργία Νηπιαγωγείων/Παιδοκομικών Σταθμών, Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους, Παιδικών   

         Κατασκηνώσεων/Λεσχών, Εξοχικών Αναπαυτηρίων, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Εντευκτηρίων και άλλων συναφών  

         δομών καθώς και η συμμετοχή σε αυτά/αυτές.

    β.  Η παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών και/ή αγαθών σε ειδικές τιμές στα μέλη και τις οικογένειες τους είτε από την ίδια 

         την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ είτε από συνεργαζόμενους τρίτους.

 

    Σε κάθε περίπτωση οι πιο πάνω σκοποί θα πρέπει να προωθούν τα συμφέροντα και την ευημερίας των μελών της  

    ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

7.  Η παροχή ευεργετημάτων και χρηματικής βοήθειας στα μέλη και τους εξαρτώμενούς τους.


 

Τελευταία Νέα