6/17/2024

Ανησυχία ΠΑΣΥΔΥ για εργοδότηση νοσηλευτών και μαιών από τρίτες χώρες

Η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.), εκφράζει έντονο προβληματισμό και ανησυχία ως προς την προσπάθεια που επιχειρείται από διάφορους φορείς για μείωση των κριτηρίων για εξασφάλιση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος των νοσηλευτών και μαιών, με σκοπό την εργοδότησή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Συγκεκριμένα γίνεται έντονη παρέμβαση για αλλοίωση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας για νοσηλευτές που διεκδικούν θέσεις εργασίας στην κυπριακή επικράτεια και η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά.

 

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο, το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου καθορίζεται ως ο αρμόδιος φορέας για καθορισμό και έλεγχο του ελάχιστου ασφαλούς επιπέδου γνώσης της Ελληνικής γλώσσας από πρόσωπα των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική. Ως εκ τούτου τον Οκτώβριο του 2022 το Συμβούλιο υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο οποίο καθορίστηκε το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας για το νοσηλευτικό επάγγελμα λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ποιοτική παροχή φροντίδας στους πολίτες της Κύπρου.

 

Ως ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. δεν μπορούμε να αφήσουμε να θυσιαστεί η ασφάλεια των πολιτών και η ποιότητα της παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας στον βωμό της εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων αψηφώντας τον ανθρώπινο παράγοντα και τοποθετώντας τον ασθενή σε δεύτερη μοίρα.   

 

Ως εκ των πιο πάνω, η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. σε συνεργασία με τους Νοσηλευτικούς της κλάδους, έχει συγκαλέσει σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων νοσηλευτικής και μαιευτικής, την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, στις 10:30π.μ. στα γραφεία της στη Λευκωσία, για συζήτηση και καθορισμό κοινής γραμμής αναφορικά με αυτό το μείζον και υψίστης σημασίας ζήτημα.

 

Παράλληλα, θα διευθετηθεί συνάντηση με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας εκπροσώπησης των ασθενών για συζήτηση του όλου θέματος.

 

 

Λευκωσία,

17 Ιουνίου 2024

Τελευταία Νέα