Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου στην τακτική του συνεδρία στις 21.02.2018 έχει αποφασίσει όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στις 9:30π.μ., στη ΘΕΜΕΑ - αίθουσα σεμιναρίων.

 

Κατά τη Γενική Συνέλευση τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι:

1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του 2017.

2. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

3. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου ή οποιοδήποτε μέλους του Κλάδου πρέπει να συζητηθεί και που έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση αποτελεί απαρτία.