Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, στο πλαίσιο της καθορισμένης ετήσιας ενημέρωσης των Μελών του Κλάδου, σας προσκαλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Θεόφιλος Γεωργιάδης», την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, και ώρα 1:30 μ.μ. [Άρθρο 15, Παράγραφοι 15(α) και 15(ε) του Καταστατικού της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.].

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 15, Παράγραφος 15(γ) του Καταστατικού, «οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της, αποτελεί απαρτία».

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Προέδρου και Γραμματέα).

2. Λογοδοσία της Προέδρου του Δ.Σ. του Κλάδου για τα πεπραγμένα του 2017.

3. Συζήτηση επί της λογοδοσίας και θεμάτων που απασχολούν τον Κλάδο.

4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από οποιοδήποτε μέλος του Κλάδου. Οι τυχόν προτάσεις πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στη Γραμματέα του Δ.Σ. δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά.

 

Παρακαλείσθε όπως παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας, ώστε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση εισηγήσεων, να μπορέσουμε να προωθήσουμε καλύτερα τα θέματα που μας αφορούν.

 

Όλα τα μέλη του ΔΣ βρίσκονται στη διάθεσή σας.

 

Ελίζα Αντωνίου, Πρόεδρος Δ.Σ.

Δόξα Ψυλλούρα, Γραμματέας Δ.Σ.