Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αριθμός κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος θα παραχωρηθεί και φέτος με ενοίκιο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε κρατικούς αξιωματούχους και δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν να περάσουν στο Τρόοδος μέρος των διακοπών τους. Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους, κατά την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων, έχουν παιδί ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων, εφόσον θεωρούνται ισοδύναμοι στα κριτήρια με άλλους αιτητές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται πιστοποιητικό γέννησης ενός παιδιού μόνο, με τέτοια ηλικία.

 

Η παραχώρηση των κατοικιών γίνεται από Επιτροπή που απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (Πρόεδρο) ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, και από αντιπροσώπους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΠΑΣΥΔΥ, ως μέλη.

 

Οι κατοικίες θα ενοικιάζονται για 7ήμερη περίοδο, από Παρασκευή σε Παρασκευή, στις πιο κάτω περιόδους:

1η περίοδος 08/6 - 15/6/2018

2η » 15/6 - 22/6/2018

3η » 22/6 - 29/6/2018

4η » 29/6 - 06/7/2018


5η » 06/7 - 13/7/2018

6η » 13/7 - 20/7/2018

7η » 20/7 - 27/7/2018

8η » 27/7 - 03/8/2018

9η » 03/8 - 10/8/2018


10η » 10/8 - 17/8/2018

11η » 17/8 - 24/8/2018


12η » 24/8 - 31/8/2018

13η » 31/8 - 07/9/2018

14η » 07/9 - 14/9/2018

15η » 14/9 - 21/9/2018

 

Το πληρωτέο ενοίκιο ποικίλλει ανάλογα με την κατοικία από €182,11 - €307,11 για κάθε 7ημερη περίοδο. Επιπρόσθετα οι ενοικιαστές θα βαρύνονται με τα ακόλουθα έξοδα:

(α) κατανάλωση νερού για 7ήμερη περίοδο - €5,00

(β) κατανάλωση υγραερίου για 7ήμερη περίοδο - €8,00

(γ) κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για 7ήμερη περίοδο (κατανάλωση πέραν του ποσού αυτού θα βαρύνει τον ενοικιαστή) - €40,00

(δ) μετακίνηση σκυβάλων - €10,00


(ε) Απρόβλεπτα - €5,00

(στ) Φ. Π. Α (όπως καθορίζεται) επί του συνολικού ποσού - ........

 

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που υποβάλλονται για κάποιες περιόδους αιχμής και του μικρού αριθμού των διαθέσιμων κατοικιών, η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιεί συμπληρωματικά κριτήρια και, σε περιπτώσεις όπου οι αιτητές φαίνεται να πληρούν ισότιμα τα κριτήρια, να διαθέσει τις κατοικίες με κλήρωση.

 

Τονίζεται ότι, προτίμηση για συγκεκριμένη κατοικία δε θα λαμβάνεται υπόψη. Η κατα- νομή των αριθμών των κατοικιών θα γίνεται αυτόματα από το λογισμικό πρόγραμμα με τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής (random selection), ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας και τη σύνθεση της οικογένειας του κάθε δικαιούχου. Βασικό κριτήριο για παραχώρηση κατοικίας δύο, τριών ή τεσσάρων υπνοδωματίων θα είναι ο αριθμός παιδιών της οικογένειας του δικαιούχου.

 

Σε όλους τους αιτητές στους οποίους θα εγκριθεί η παραχώρηση κατοικίας θα σταλεί επιστολή παραχώρησης της κατοικίας μαζί με το έντυπο Αποδοχής και Εξουσιοδότησης για την αποκοπή από το μισθό, το φιλοδώρημα ή τη σύνταξή του (οποιοδήποτε ισχύει) του ποσού του ενοικίου που αναγράφεται στην επιστολή παραχώρησης της κατοικίας.

 

Προτρέπονται όλοι οι αιτητές στους οποίους θα εγκριθεί η παραχώρηση κατοικίας να την επιθεωρούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην επιστολή, ώστε να αποφασίζουν τελεσίδικα κατά πόσο τους ενδιαφέρει η συγκεκριμένη κατοικία πριν να προβούν στην υπογραφή του εντύπου Αποδοχής και Εξουσιοδότησης.

 

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης της κατοικίας μετά την αποστολή του εντύπου αποδοχής θα κατακρατείται το ποσό των €55,00 για σκοπούς κάλυψης του διοικητικού κόστους που προκύπτει και η κατοικία θα παραχωρείται σε άλλο δικαιούχο.

 

(α) Όσοι από τους αιτητές που θα εγκριθούν, αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν την κατοικία που τους παραχωρήθηκε, θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν υπογραμμένο το έντυπο Αποδοχής και Εξουσιοδότησης για αποκοπή του ποσού του ενοικίου από το μισθό, φιλοδώρημα ή τη σύνταξή τους μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική επιστολή.

 

(β) Όσοι από τους αιτητές που θα εγκριθούν, αποφασίσουν να μη χρησιμοποιήσουν την κατοικία που τους παραχωρήθηκε, θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν υπογραμμένο το έντυπο για μη Αποδοχή της κατοικίας μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική επιστολή, ώστε η κατοικία να διατίθεται σε άλλο δικαιούχο.

 

Για την παραλαβή της κατοικίας είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται από το δικαιούχο η πολιτική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο για εξακρίβωση των στοιχείων του.

 

Στην αίτηση, πρέπει να δηλώνονται δύο επιλογές, πρώτη και δεύτερη προτίμηση. Οι ενδιαφερόμενοι για ενοικίαση κυβερνητικής κατοικίας στο Τρόοδος, κρατικοί αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να αποταθούν γραπτώς στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, 1424 Λευκωσία, αποστέλλοντας κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης “Α”, επισυνάπτοντας πρόσφατη κατάσταση μισθοδοσίας και, εκεί όπου ισχύει, πιστοποιητικό γέννησης ενός παιδιού ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων, το αργότερο μέχρι τις 16 Απριλίου, 2018.

 

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να διαβιβάζουν οι ίδιοι απευθείας τις αιτήσεις τους, οι οποίες μπορεί αρχικά να αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22498910, αλλά μετά να αποστέλλονται και οι πρωτότυπες με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία.

 

Οι συμπληρωμένες πρωτότυπες αιτήσεις μπορούν είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, είτε να παραδίδονται με το χέρι στο Αρχείο του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

 

Όσες αιτήσεις ληφθούν ή σταλούν μετά τις 16 Απριλίου, 2018 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και όσες αιτήσεις δεν συνοδεύονται με την κατάσταση μισθοδοσίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Σε ορισμένες περιόδους που υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες, για να δοθεί η ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων να περάσουν τις διακοπές τους στο Τρόοδος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υπαλλήλους που δεν θα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται πιο πάνω.

 

Οι αιτητές οι οποίοι θα εγκριθούν για παραχώρηση κατοικίας θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, οι δε αριθμοί κοινωνικών ασφαλίσεων τους θα δημοσιευθούν στο “Δημόσιο Υπάλληλο” και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων www.mcw.gov.cy. Η εγκύκλιος του Υπουργείου και έντυπα αιτήσεων είναι επίσης αναρτημένα στην ίδια lστοσελίδα.