Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση, κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων της Οργάνωσής μας με το Υπουργείο Οικονομικών, για εξομοίωση των αδειών ανάπαυσης και ασθενείας των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό.

 

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα:
 

Α)  Άδειες ανάπαυσης
Ισχύει και για τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου η κλιμακωτή αύξηση των αδειών ανάπαυσης που ισχύει για τους μόνιμους υπαλλήλους (Καν. 3, Εδάφια 2(α), 2(β) και 2(γ) ΚΔΠ 101/95).
 

(α) Για συνεχή υπηρεσία μέχρι 6 χρόνια από την ημερομηνία μετατροπής τους σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου

(ι)    20 εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας και

(ιι)   25 εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας.

 

(β)  Για συνεχή υπηρεσία πάνω από 6 χρόνια και μέχρι 14 συμπληρωμένα χρόνια από την ημερομηνία μετατροπής τους σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου

(ι)    24 εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας, αντί 20 μέρες που ίσχυε μέχρι τώρα.

(ιι)   30 εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας, αντί 24 ημέρες που ίσχυε μέχρι τώρα.

 

(γ) Για συνεχή υπηρεσία πάνω από 14 συμπληρωμένα χρόνια, από την ημερομηνία μετατροπής τους σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου

(ι)    29 εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, αντί 20 ημέρες που ίσχυε μέχρι τώρα και

(ιι)   36 εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας, αντί 24 ημέρες που ίσχυε μέχρι τώρα.

 

Β)  Άδειες ασθενείας

  • Παραχωρείται άδεια ασθενείας μέχρι και 42 ημερολογιακές ημέρες, αντί για 28 που ίσχυε μέχρι τώρα (Συμπεριλαμβανομένης της πρόνοιας για παραχώρηση άδειας ασθενείας μέχρι 8 ημέρες ετησίως χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό).
     
  • Δυνατότητα παράτασης της άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές μέχρι και 6 μήνες με πλήρεις απολαβές και για ακόμη 6 μήνες επιπρόσθετα με το ½ των απολαβών, κατόπιν απόφασης κυβερνητικού ιατροσυμβουλίου, αντί μόνο 14 μέρες παράτασης που ίσχυε μέχρι τώρα.

 

Σημειώνεται σχετικά ότι οι ρυθμίσεις που προνοούνται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθενται σε ισχύ από 01.01.2018 και η κλιμάκωση σε θέματα αδειών ανάπαυσης λαμβάνει υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας, με βάση την ημερομηνία που η σύμβαση εργασίας του μετατράπηκε/μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

 

Περαιτέρω, στην υπό αναφορά Απόφαση προνοείται ότι της ίδιας μεταχείρισης θα τύχουν και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν πριν το μόνιμο διορισμό τους συνεχόμενη προϋπηρεσία ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου.  Θα γίνεται προσμέτρηση των συνολικών χρόνων υπηρεσίας (της μόνιμης υπηρεσίας και της υπηρεσίας ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) για σκοπούς κλιμάκωσης αδειών ανάπαυσης, ούτως ώστε οι συνάδελφοι αυτοί να μην βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση σε θέματα αδειών.

 

Καταλήγοντας, σημειώνουμε ότι τα θέματα της συσσώρευσης και μεταφοράς αδειών ανάπαυσης, που επίσης θα ισχύουν από 01.01.2018 και για τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου, σύμφωνα και με το τι ισχύει για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και όλες οι άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα περιέχονται σε Εγκύκλιο που θα ετοιμαστεί προσεχώς από το αρμόδιο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ύστερα και από σχετικές συνεννοήσεις που ήδη έχουν γίνει με εκπροσώπους της Οργάνωσής μας.

 

Διευκρινίζουμε, ότι όλες οι πιο πάνω ρυθμίσεις επεκτείνονται και καλύπτουν και όλους τους εργοδοτουμένους στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, καθώς και στους υπαλλήλους των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι μετά τις πιο πάνω θετικές εξελίξεις η ΠΑΣΥΔΥ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για υλοποίηση του πρωταρχικού της στόχου που αποφασίστηκε από τα Συλλογικά της Σώματα για συλλογικό διορισμό των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου σε μόνιμες οργανικές θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και προώθηση των υπολοίπων προβλημάτων που εκκρεμούν, περιλαμβανομένου και του θέματος της επαναφοράς του Επαγγελματικού Σχεδίου Σύνταξης.