Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για την αναβάθμιση των Φυσιοθεραπευτών, των Ακτινογράφων (Ακτινοδιαγνωστικής), των Ακτινογράφων (Ακτινοθεραπείας), των Εργοθεραπευτών, των Τεχνολόγων Νοσοκομειακών Εργαστηρίων, των Φαρμακοποιών και των Ειδικών Ψυχολόγων, εγκρίθηκε στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 24.1.2018 και 8.2.2018.

 

Με βάση τη συνομολογηθείσα συμφωνία η αναβάθμιση των επαγγελματιών υγείας θα έχει έναρξη την 1.1.2019, όπως είχε συμφωνηθεί και με τους νοσηλευτές, και θα γίνει με βάση τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 1995.

 

Σε σχέση με τους Φυσιοθεραπευτές, του Ακτινογράφους (Ακτινοδιαγνωστικής), τους Ακτινογράφους (Ακτινοθεραπείας) και τους Εργοθεραπευτές, η συμφωνία περιλαμβάνει:

 1. Την ένταξη όλων των υπηρετούντων με πανεπιστημιακού επιπέδου προσόντα στις επιστημονικές δομές θέσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας στις Κλ. Α8-Α10-Α11.
   
 2. Την απόσπαση όλων των υπηρετούντων στο δημόσιο Φυσιοθεραπευτών, Ακτινογράφων (Ακτινοδιαγνωστικής), Ακτινογράφων (Ακτινοθεραπείας) και Εργοθεραπευτών, οι οποίοι θα επιλέξουν να παραμείνουν στις δομές του δημοσίου, στον αυτονομημένο οργανισμό.

 

Ταυτόχρονα, για την επίτευξη της συμφωνίας συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα, τα οποία ελαχιστοποιούν το συνεπαγόμενο πρόσθετο δημοσιοοικονομικό κόστος, ούτως ώστε σε βάθος χρόνου και η οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων να καθίσταται εφικτή, αλλά και να αποτελούν μέρος της αναδιάρθρωσης της δομής των νοσοκομείων, ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα με βάση τις σύγχρονες πρακτικές.

 

Το πλαίσιο συμφωνίας των Τεχνολόγων Νοσοκομειακών Εργαστηρίων αφορά τους εργοδοτούμενους ορισμένου και αορίστου χρόνου, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι έχουν πανεπιστημιακού επιπέδου προσόντα, εντούτοις δεν προσλαμβάνονται στην επιστημονική κλίμακα που υπηρετούν οι μόνιμοι Λειτουργοί Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, ήτοι κλίμακα εισδοχής Α8-Α10-Α11.

 

Σε σχέση με τους Φαρμακοποιούς και Τεχνικούς Φαρμακείου, η συμφωνία περιλαμβάνει:

 1. Την ένταξη όλων των υπηρετούντων Φαρμακοποιών της επιστημονικής δομής Κλ. Α8-Α10-Α11 στις επιστημονικές δομές θέσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας στις Κλ. Α9-Α11-Α12 και όλων των υπηρετούντων Τεχνικών Φαρμακείων της Κλ. Α1-Α2-Α5(ιι) στην Κλίμακα Α2-Α5-Α7(ιι).
   
 2. Την απόσπαση όλων των υπηρετούντων στο δημόσιο Φαρμακοποιών και Τεχνικών Φαρμακείων οι οποίοι θα επιλέξουν να παραμείνουν στις δομές του δημοσίου, στον αυτονομημένο οργανισμό, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού. Ανάλογη πρόνοια θα ισχύει και για τους υπηρετούντες Λειτουργούς Νοσοκομειακών Εργαστηρίων.

 

Τέλος σε σχέση με τους Ειδικούς Ψυχολόγους, η συμφωνία περιλαμβάνει:

 1. Την ένταξη όλων των υπηρετούντων Ειδικών Ψυχολόγων της επιστημονικής δομής Κλ. Α8-Α10-Α11 στις επιστημονικές δομές θέσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας στις Κλ. Α9-Α11-Α12.
   
 2. Την απόσπαση όλων των υπηρετούντων στο δημόσιο Ειδικών Ψυχολόγων οι οποίοι θα επιλέξουν να παραμείνουν στις δομές του δημοσίου, στον αυτονομημένο οργανισμό.