Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σε εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών που εστάλη σε Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα παρατίθενται οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε θέματα απολαβών, επιδομάτων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, όπως διαμορφώθηκαν με τους τροποποιητικούς κανονισμούς που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα στις 13 Οκτωβρίου.

 

Δημοσιεύουμε πιο κάτω τις σχετικές ρυθμίσεις:

Ι. Κανονισμός 11 (β) - Μισθοδοτική τοποθέτηση έκτακτου υπαλλήλου που διορίζεται σε δημόσια θέση με ψηλότερους μισθοδοτικούς όρους
Η μισθοδοτική τοποθέτηση έκτακτου υπαλλήλου που διορίζεται σε δημόσια θέση με ψηλότερους μισθοδοτικούς όρους, χωρίς διακοπή στην απασχόλησή του, γίνεται κατ' αναλογίαν της μισθοδοτικής τοποθέτησης μόνιμου υπαλλήλου που διορίζεται σε άλλη μόνιμη θέση, εξαιρουμένης της παραχώρησης πρόσθετης προσαύξησης. Με την εν λόγω τροποποίηση που έχει αναδρομική ισχύ από 06.04.2012, η μισθοδοτική τοποθέτηση θα γίνεται ως ίσχυε με την ΚΔΠ 146/2000 για διορισμούς κατά την περίοδο από 09.06.2000 έως 05.04.2012.

 

Παραδείγματος χάριν, πρόσωπο διορίζεται σε δημόσια θέση με Κλ. Α8-10-Α11 την 01.06.2012 και την αμέσως προηγουμένη από την ημερομηνία διορισμού του απασχολείτο σε έκτακτη βάση στη δημόσια υπηρεσία (Κλ. A5-A7-A8(i)) και βρισκόταν στην 5η βαθμίδα της Κλ. Α7 (€19.907) με ημερομηνία προσαύξησης την 1η Μαρτίου. Δεδομένης της παγοποίησης προσαυξήσεων τα έτη 2012-2016 με τους περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 έως 2014, ο υπάλληλος κέρδισε με υπηρεσία προσαύξηση €691 (10/12 Χ €829) στην Κλ. Α7 από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2011. Ο μισθός του υπαλλήλου (€19.907) μαζί με την προσαύξηση που κέρδισε (€691) ως έκτακτος ανέρχονται στα €20.598. Ως εκ τούτου, ο υπάλληλος τοποθετείται μισθοδοτικά με το διορισμό του την 01.06.2012 στην Κλ. Α8, εκτός βαθμίδας, με ετήσιο βασικό μισθό €20.598 και απαιτείται υπηρεσία 12 μηνών για να κερδίσει τη διαφορά μεταξύ του €20.598 και της αμέσως ψηλότερης βαθμίδας της Κλ. Α8 (€21.454). Λόγω των προνοιών των προαναφερόμενων Νόμων για τη μη παραχώρηση προσαυξήσεων τα έτη 2012-2016 θα τοποθετηθεί στην 5η βαθμίδα Κλ. Α8 (€21.454) την 1.1.2018. Το παράδειγμα αυτό αντικαθιστά το παρά- δειγμα 2, Παράρτημα Δ' που σας γνωστο- ποιήθηκε με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1448 και ημερ. 10.04.2012.

 

Υπενθυμίζεται ότι η προαναφερόμενη ρύθμιση αφορά μόνο την περίπτωση προσώπου που απασχολείται σε έκτακτη βάση στη δημόσια υπηρεσία και διορίζεται σε μόνιμη θέση στη δημόσια υπηρεσία και όχι πρόσωπα που απασχολούνται σε έκτακτη βάση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία. Στην περίπτωση έκτακτου προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων Οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν κατ' αναλογίαν τους υπό αναφορά Κανονισμούς και διορίζεται σε μόνιμη θέση, η ένταξη σε ψηλότερη από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης διορισμού θα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο έκτακτος απασχολείτο από τον ίδιο Οργανισμό στον οποίο διορίσθηκε, χωρίς διακοπή στην απασχόλησή του.

 

ΙΙ. Κανονισμός 17 - Μισθοδοσία υπαλλήλου που προάγεται και αφυπηρετεί εντός περιόδου που βρίσκεται με άδεια χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος
Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος προάγεται και αφυπηρετεί εντός περιόδου που αυτός βρίσκεται με άδεια χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν επιστρέφει στα καθήκοντά του, ο μισθός του υπολογίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης στην οποία είχε προαχθεί αμέσως πριν την αφυπηρέτησή του, ώστε τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα να υπολογιστούν λαμβανομένης υπόψη και της μισθοδοσίας της θέσης στην οποία προάγεται. Η εν λόγω τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ από 01.04.2002.

 

ΙΙΙ. Κανονισμοί 22 και 23 - Παραχώρηση προσαύξησης σε περίπτωση εκπαιδευτικής άδειας
Με την πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 2017 (ΚΔΠ 327/2017 που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13.10.2017 και τη σχετική διόρθωσή τους που δημοσιεύθηκε στις 20.10.2017), ρυθμίζεται ότι εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα χορηγείται μόνο σε υπάλληλους που εξασφαλίζουν υποτροφία που απευθύνεται αποκλειστικά σε δημόσιους υπάλληλους για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς. Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που επιθυμούν να απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους για σκοπούς εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης με δική τους πρωτοβουλία δύναται να παραχωρείται άδεια απουσίας χωρίς απολαβές σύμφωνα με Διατάξεις που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο (Κανονισμός 21 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών) και δεν θα λογίζονται πλέον ως άδεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 

Συνακόλουθα, με την τροποποίηση των Κανονισμών 22 και 23 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα, και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ρυθμίζεται ότι μόνο η εκπαιδευτική άδεια υπαλλήλου έπειτα από εξασφάλιση τέτοιας υποτροφίας θα εξακολουθεί να λογίζεται ως απουσία για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν θα επηρεάζει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για παραχώρηση προσαύξησης. 

 

IV. Κανονισμός 38(5) - Οδοιπορικά σε υπάλληλο, ο οποίος καλείται να ταξιδεύσει σε περιοχή που βρίσκεται στο ενδιάμεσο ή σε παρακαμπτήριο της διαδρομής μεταξύ του τόπου διαμονής και της έδρας του και έχει ως αφετηρία τον τόπο διαμονής του
Σε υπάλληλο ο οποίος καλείται να μεταβεί απευθείας από τον τόπο διαμονής του, σε τόπο εργασίας άλλο από το συνήθη τόπο εργασίας του, καταβάλλονται οδοιπορικά μόνο για την επιπλέον απόσταση που αυτός διανύει από τον τόπο διαμονής του στον τόπο όπου κλήθηκε για εκτέλεση εργασίας, σε σύγκριση με την απόσταση που διανύει από τον τόπο διαμονής του στο συνήθη τόπο εργασίας του, με ισχύ από τις 13.10.2017. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος καλείται να μεταβεί εκτάκτως για υπηρεσιακούς σκοπούς σε τόπο εργασίας άλλο από το συνήθη τόπο εργασίας του και δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο υπάλληλος καλείται, επί μακρόν, να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες μόνιμου χαρακτήρα, ήτοι, για περίοδο πέραν των τριών μηνών. Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται, επίσης, σε υπάλληλο, του οποίου η φύση των καθηκόντων συνεπάγεται τη συστηματική μετάβασή του σε τόπο εργασίας άλλο από το συνήθη τόπο εργασίας του, ανεξάρτητα από την περίοδο απασχόλησής του σε συγκεκριμένο τόπο εργασίας άλλο από το συνήθη τόπο εργασίας του.

 

Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα:
Παράδειγμα 1: Υπάλληλος ο οποίος διαμένει στη Λάρνακα και ο συνήθης τόπος εργασίας του βρίσκεται στη Λεμεσό, καλείται έκτακτα να μεταβεί για εκτέλεση εργασίας στη Λευκωσία. Μεταβαίνει από τη Λάρνακα απευθείας στη Λευκωσία. Δεδομένου ότι η απόσταση από τον τόπο διαμονής του στο τόπο όπου κλήθηκε για εκτέλεση εργασίας (Λάρνακα, Λευκωσία) είναι μικρότερη από την απόσταση που διανύει καθημερινά για να μεταβεί από τον τόπο διαμονής του στο συνήθη τόπο εργασίας του (Λάρνακα - Λεμεσός), δεν θα αποζημιωθεί με έξοδα για οδοιπορικά για την απόσταση Λάρνακα - Λευκωσία μετ' επιστροφής.

 

Παράδειγμα 2: Υπάλληλος ο οποίος διαμένει στο κέντρο της Λευκωσίας και ο συνήθης τόπος εργασίας του βρίσκεται στην Αγλαντζιά, καλείται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών σε τόπο εργασίας που βρίσκεται στα Λατσιά. Θα αποζημιώνεται με έξοδα για οδοιπορικά μόνο για την επιπλέον απόσταση που διανύει από τον τόπο διαμονής του στο τόπο όπου κλήθηκε για εκτέλεση εργασίας (κέντρο Λευκωσίας - Λατσιά) σε σχέση με την απόσταση που διανύει από τον τόπο διαμονής του στον συνήθη τόπο εργασίας του (κέντρο Λευκωσίας - Αγλαντζιά), για περίοδο τριών (3) μηνών μόνο.

 

V. Κανονισμός 42 - Οικονομική βοήθεια σε υπότροφο
Ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης στην έκτη παράγραφο τροποποίησης του Κανονισμού 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, ο Κανονισμός 42 τροποποιείται με τρόπο ώστε να παραχωρείται οικονομική βοήθεια, σύμφωνα με Διατάξεις που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, στους δημόσιους υπαλλήλους στους οποίους παραχωρείται υποτροφία που απευθύνεται αποκλειστικά σε δημόσιους υπαλλήλους για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού. Στο παρελθόν οικονομική βοήθεια παραχωρείτο σε υπαλλήλους που λάμβαναν υποτροφία από ή μέσω της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής ή Οργανισμού η οποία εγκρίνετο από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Οι αλλαγές που επήλθαν στους Κανονισμούς 22, 23 και 42 τυγχάνουν εφαρμογής για αιτήσεις χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας ή άδειας για σκοπούς εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης με πρωτοβουλία του υπαλλήλου, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες υποβάλλονται από 13.10.2017 και εφεξής. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να μεριμνήσουν όπως η παρούσα Εγκύκλιος κοινοποιηθεί και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, για εφαρμογή εκεί όπου ακολουθείται η αντίστοιχη πολιτική της δημόσιας υπηρεσίας.

 

Ειδική πρόνοια για τους αορίστου
Εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται σε θέματα της μισθοδοτικής τοποθέτησης προσώπων των οποίων ο διορισμός σε μόνιμη δημόσια θέση ακυρώνεται, και προσλαμβάνονται ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της επανεξέτασης και σε συνέχεια της Εγκυκλίου της 2.6.2016 για το ίδιο θέμα επισημαίνει τα ακόλουθα.

 

Πρόσωπα των οποίων ο διορισμός σε μόνιμη δημόσια θέση ακυρώνεται από το Δικαστήριο, και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης προσλαμβάνονται ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 4(2)(ε) του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης των Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016, δεν επιτρέπεται να διατηρούν τη μισθοδοσία που είχαν τον ουσιώδη χρόνο της ακύρωσης, αλλά να τοποθετούνται μισθοδοτικά όπως το άρθρο 10 του ίδιου Νόμου διαλαμβάνει. Ήτοι, στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής που καθορίζεται στον εκάστοτε σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο για τη μόνιμη θέση, για τους πρώτους εικοσιτέσσερις μήνες από την πρόσληψή τους με το καθεστώς του εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου, και στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της μόνιμης θέσης με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων μηνών απασχόλησης.

 

Αναφορικά με επηρεαζόμενους των οποίων ο διορισμός σε μόνιμη δημόσια θέση ακυρώθηκε από της ισχύος του πιο πάνω Νόμου (28.4.2016) και μετέπειτα, για τους οποίους τυχόν δεν εφαρμόστηκαν οι πρόνοιες του άρθρου 10 ως προς τη μισθοδοτική τους μεταχείριση, θα πρέπει να προωθηθούν, άμεσα, κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Τυχόν υπερπληρωμές στο διάστημα που μεσολάβησε, θα πρέπει να αναζητηθούν αναφορικά με περίοδο μέχρι τριών μηνών από την έκδοση της παρούσας Εγκυκλίου.