Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ κατά την τακτική του συνεδρία στις 26.09.2017, μεταξύ άλλων, εξέτασε επισταμένα εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για διορισμό δια νόμου σε μόνιμες δημόσιες θέσεις όλων των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία πάνω σε πλήρη βάση και κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων στις οποίες θα διοριστούν.

 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ αφού έλαβε υπόψη:

  • πρώτον το μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ξεπερνούν τις πέντε χιλιάδες και ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται μήνα με το μήνα),
     
  • δεύτερον ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία «ο καθ’ οιονδήποτε χρόνο τερματισμός των υπηρεσιών οποιουδήποτε εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού βάσει των διατάξεων του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, απαγορεύεται» (άρθρο 12 του Νόμου 70(Ι) του 2016), και
     
  • τρίτον ότι για την κατηγορία αυτή αποκλείεται η προαγωγική εξέλιξη, κάτι που αναπόδραστα θα οδηγήσει σε κατάργηση της ιεραρχικής δομής,

ομόφωνα αποφάσισε να θέσει το όλο θέμα στις προτεραιότητες της Οργάνωσης και ζήτησε από την Κεντρική Γραμματεία, να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης αυτής. 

 

Ο συλλογικός διορισμός των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης νομοθεσίας, κρίνεται απαραίτητος αφενός για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και αφετέρου για τη διατήρηση της ιεραρχικής δομής της δημόσιας διοίκησης που είναι θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου.

 

Παράλληλα το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Κεντρική Γραμματεία να θέσει και θέμα για οριστικό τερματισμό στην πρόσληψη νέων εκτάκτων υπαλλήλων για την κάλυψη μόνιμων αναγκών, καθώς επίσης και στην πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού που να απασχολείται με δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα.

 

Σε σχέση με το επί μέρους θέμα του εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών που κωδικοποιεί ανάμεσα σ’ άλλα βασικούς όρους απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, όπως είναι οι άδειες ανάπαυσης, οι άδειες ασθενείας, η δημιουργία Ταμείου Προνοίας αντί φιλοδωρήματος κ.ά., το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Οργάνωση, με την εμπλοκή της Μόνιμης Επιτροπής του Γενικού Συμβουλίου για το Έκτακτο Προσωπικό, διαμορφώσει και υποβάλει προς την Επίσημη Πλευρά βελτιωτικές προτάσεις για τους πιο πάνω όρους απασχόλησης κατ’ αναλογία με τα όσα ισχύουν και για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.