Το Ευρωπαϊκό Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα εκτιμά ως θετικά τα μέτρα που λήφθηκαν από τις κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών για διαχείριση της πανδημίας του Covid-19, ταυτόχρονα όμως επισημαίνει ότι τα μέτρα ήσαν βραχυπρόθεσμης απόδοσης και απαιτούνται τώρα επειγόντως πολιτικές και μέτρα μακροπρόθεσμης εφαρμογής και απόδοσης για επιτυχή διαχείριση των πολλών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία και ταλανίζουν τους Ευρωπαίους πολίτες και ειδικότερα τους εργαζόμενους.

 

Τονίζει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU ότι η Πανδημία COVID-19 επηρέασε τρομακτικά τους εργαζόμενους και γενικότερα ολόκληρη την Ευρωπαϊκή κοινωνία σε πολλούς τομείς και κυρίως άνευ προηγουμένου στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Η μελέτη των μέτρων που λήφθηκαν και ειδικότερα των σημερινών αποτελεσμάτων τους καταδεικνύει ότι κύριος στόχος δεν πρέπει να είναι η επιστροφή στην προ της πανδημίας κατάσταση, αλλά η εισαγωγή και εφαρμογή ρυθμίσεων για την αποτελεσματική διαχείριση θεμελιακής σημασίας προβλημάτων της δημόσιας υπηρεσίας σε θέματα επαρκούς χρηματοδότησης ανισότητας και ανάπτυξής της σε πλήρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιπτώσεις πανδημίας.

 

Η EPSU τονίζει ιδιαίτερα ότι οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών και οι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσμοί οφείλουν να ασκήσουν τις απαραίτητες πιέσεις για τη μετεξέλιξη σε πολιτικές μακροπρόθεσμης εφαρμογής των πρωτοβουλιών προσωρινής εφαρμογής που λήφθηκαν για την πανδημία.

 

Τούτο προϋποθέτει ουσιαστική αύξηση των επενδύσεων στον δημόσιο τομέα και παροχή στις δημόσιες υπηρεσίες μέσων και πολιτικών για τον τερματισμό της εκμετάλλευσης και για διασφάλιση δίκαιης μετάβασης σε πολιτικές και μέτρα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής.

 

Επιβάλλεται επιτυχής διαχείριση και αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων, των μεσοπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που απαιτούν:

• Ενίσχυση της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών και βελτίωση των απολαβών και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στους δυο τομείς όπως η ασφαλής και αποτελεσματική στελέχωσή τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αναφυόμενες ανάγκες. 

• Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των υπαλλήλων του δημοσίου. 

• Αυξημένη χρηματοδότηση και επενδύσεις γενικά στη δημόσια υπηρεσία, ώστε να διασφαλίζει προσφορά και εξυπηρέτηση ποιότητας σύμφωνα και με τις ανάγκες που αναφύηκαν ως αποκύημα των επιπτώσεων της πανδημίας.

• Ενδελεχή μελέτη μέτρων για αύξηση προσόδων μέσω προοδευτικής φορολογίας και στοχοποίησης όλων των ιδιοκτησιών όπως και μελέτη πρωτοβουλιών για αποτροπή παραπέρα συσσώρευσης χρεών, τα οποία δυνατό να υπονομεύσουν την μακροπρόθεσμη ανάκαμψη σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες.

• Λήψη μέτρων που διασφαλίζουν συντηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη με ταυτόχρονη αντιμετώπιση ανισοτήτων, αλλά και της κλιματικής αλλαγής.

 

• Ενίσχυση της διαδικασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου και των δικαιωμάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και των συντεχνιών τους με την αναγνώριση του ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας ρόλου τους στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης της πανδημίας από την οποία κράτησαν την κοινωνία ενωμένη στη διάρκεια περιόδου έκτακτης ανάγκης.

• Επανεξέταση του ρόλου των Ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών για προσφορά αποτελεσματικού συντονισμού ως ανταπόκρισή τους σε πανδημικές καταστάσεις ειδικότερα σε τομείς ειδικής σημασίας όπως η υγεία και η κοινωνική φροντίδα.

 

Το Ευρωπαϊκό Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα με τις Εθνικές Οργανώσεις μέλη του διακηρύττει την αποφασιστικότητα να καταβάλει κάθε προσπάθεια για:

1. Βελτιωμένη οργάνωση και χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στους τομείς της υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

2. Αυξημένη χρηματοδότηση και επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες γενικά ώστε να συμβάλουν σε κοινωνικά δίκαιη κοινωνία.

3. Διασφάλιση χρηματοδότησης για ανάκαμψη της οικονομίας και αξιοποίηση των κρατικών πόρων σύμφωνα με τη Σύμβαση Πρασίνου και Κοινωνικών Παροχών και των διαδικασιών των σχετιζομένων με τη συλλογική διαπραγμάτευση και φορολογική συμμόρφωση, σταθερότητα δημόσιων οικονομικών και μακροπρόθεσμων διαδικασιών βασισμένων σε δίκαιη φορολογία.

4. Ενίσχυση της διαδικασίας συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου και των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων.

5. Διαχείριση νέων διαδικασιών εργασίας και γενικά απασχόλησης

6. Προτάσεις για επανατοποθέτηση της Ευρωζώνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρύτερου Ευρωπαϊκού χώρου.

7. Τις επικοινωνίες των λόμπι και των εκστρατειών που απαιτούνται για προώθηση και επιτυχή επίτευξη στόχων.


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »