Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει, κατ’ εντολή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, τη χορήγηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβανόμενων των μελών της ∆ημόσιας Υπηρεσίας, της ∆ημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου, της Αστυνομικής ∆ύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, που θα προσφερθούν από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την εκπαίδευση στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Αιτήσεις από μέλη της ∆ημόσιας Υπηρεσίας, της ∆ημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου, της Αστυνομικής ∆ύναμης, καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, θα γίνονται δεκτές νοουμένου ότι θα υποβληθούν μέσω των οικείων Τμηματαρχών ή μέσω των οικείων Αρμόδιων Αρχών τους.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

Οι υποτροφίες θα είναι διάρκειας 2,5 περίπου ετών και η εκπαίδευση αναμένεται να αρχίσει περί τα μέσα του 2021.

 

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του ΙΚΥΚ ή να αποσταλούν συστημένες μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, GREG Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία, ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

 

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021, μέχρι τις 3:00 μ.μ.

 

Αιτήσεις, που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την παρούσα Ανακοίνωση και την Αίτηση με αρ. ΙΚΥΚ 111 από:

• Την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου www.cyscholarships.gov.cy

• Τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

 

Τονίζεται ότι μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης.

 

Όσες αιτήσεις δεν είναι συμπληρωμένες ή/και δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, θα απορρίπτονται και θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

 

Επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

 

Επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται μετά τη διαδικασία λήψης και έκδοσης της απόφασης, για την παραχώρηση των υποτροφιών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 456433 (ΙΚΥΚ) και 22 404102/152 (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας). 


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »