Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγκύκλιος της Διευθύντριας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προς Υπουργεία, τη Βουλή ανεξάρτητες αρχές και υπηρεσίες αναφέρεται στην ανάγκη για υιοθέτηση καλών πρακτικών όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη διενέργεια αποσπάσεων/μεταθέσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία.

 

Η Εγκύκλιος αναφέρει τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), με αρ. 1515 και ημερομηνίας 24/03/2015, που αφορά στην εγκαθίδρυση Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ή των εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου, κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση καλών πρακτικών όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη διενέργεια αποσπάσεων/ μεταθέσεων στο πλαίσιο του υπό αναφορά Μηχανισμού.

 

Αρχικά, εφίσταται η προσοχή σας στη σημασία της τήρησης λεπτομερών και άρτιων πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό, στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται με σαφήνεια τα ακόλουθα:

(α) η διαδικασία που ακολουθήθηκε,

(β) οι αποφάσεις που λήφθηκαν και σαφής αιτιολόγηση των εν λόγω αποφάσεων και

(γ) λεπτομερής καταγραφή για το τι επενήργησε στη λήψη της τελικής της απόφασης, πέραν των αποτελεσμάτων της προφορικής συνέντευξης.

 

Περαιτέρω, κατά το στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) απόδοση σε προφορική συνέντευξη, εάν έχει διεξαχθεί,

(β) προσόντα σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης,

(γ) πείρα συναφής με τα καθήκοντα της θέσης,

(δ) περιεχόμενο προσωπικών φακέλων των υποψηφίων, όπου και εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο,

(ε) περιεχόμενο των αιτήσεων των υποψηφίων και τυχόν βεβαιώσεις/ πιστοποιητικά που έχουν προσκομιστεί και

(στ) άλλη σχετική πηγή πληροφόρησης που τίθεται ενώπιον της Επιτροπής.

 

Ακολούθως, η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω κριτήρια και, ακολούθως, να καταλήγει σε τελική αξιολόγηση και επιλογή του καταλληλότερου για τη θέση υποψηφίου. Τα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά που τηρεί η Επιτροπή, καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη λήψη της απόφασης. Θα πρέπει δηλαδή να αναφέρεται στις πηγές πληροφόρησης και σε τυχόν έρευνα που διενήργησε πριν τις συνεντεύξεις για τους υποψηφίους, κ.α. Η τελική επιλογή υποψηφίου, θα πρέπει να αιτιολογείται στα πρακτικά, στη βάση όλων των προαναφερθέντων κριτηρίων και δεδομένων.

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση για τον/τους καταλληλότερο/-ους υποψήφιο/-ους στον Υπουργό ή Προϊστάμενο Ανεξάρτητης Υπηρεσίας, για λήψη απόφασης.

 

Μετά τη λήψη της απόφασης, η κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απόσπαση/ μετάθεση του προσωπικού που θα επιλεγεί, στη βάση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις διαδικασίες αποσπάσεων/ μεταθέσεων, όπως αναφέρονται στον πίνακα που επισυνάπτεται την εγκύκλιο. Επισημαίνεται ότι όταν οι προτεινόμενες αποσπάσεις συνεπάγονται απομάκρυνση του υπαλλήλου από ένα Υπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία σε άλλο Υπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία ή απασχόλησή του στο εξωτερικό, θα πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και, ακολούθως, να υποβάλλεται σύσταση από τον Υπουργό Οικονομικών στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Ε.Δ.Υ.). Οι λήπτες της Εγκυκλίου καλούνται να μεριμνήσουν για την πιστή τήρηση των πιο πάνω καλών πρακτικών.