Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Aριθμός κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος θα παραχωρηθεί με ενοίκιο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου από 25 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 30 Απριλίου 2021 σε αξιωματούχους του κράτους και δημόσιους υπαλλήλους που επιθυμούν να κάμουν χρήση των κατοικιών αυτών. Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους, κατά την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων, έχουν παιδί ηλικίας μικρότερης των 16 χρονών, εφόσον θεωρούνται ισοδύναμοι στα κριτήρια με άλλους αιτητές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται πιστοποιητικό γέννησης ενός παιδιού με τέτοια ηλικία.

 

Η παραχώρηση των κατοικιών γίνεται από Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ως Πρόεδρο και από ένα αντιπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΠΑΣΥΔΥ, ως μέλη.

 

Το πληρωτέο ενοίκιο κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος, την τοποθεσία και την κατάσταση της κάθε κατοικίας από €1.105,19 - €1.415,37 για ολόκληρη την περίοδο. Επιπρόσθετα, οι ενοικιαστές θα βαρύνονται με τα ακόλουθα έξοδα:

(α) Κατανάλωση υγραερίου: Για δύο κυλίνδρους των 10 κιλών για ολόκληρη την χειμερινή περίοδο: €30,00.

(β) Κατανάλωση ύδατος: €20,00

(γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Ο λογαριασμός μεταβιβάζεται από την Α.Η.κ. στο όνομα του κάθε ενοικιαστή. Όλα τα έξοδα της μεταβίβασης και της κατανάλωσης βαρύνουν τον ενοικιαστή.

(δ) Μετακίνηση σκυβάλων: €25,00.

(ε) Διάφορα: €5,00

(δ) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Στο ποσοστό που καθορίζει η νομοθεσία, επί του συνολικού ποσού. Τονίζεται ότι προτίμηση για συγκεκριμένη κατοικία δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

 

Η κατανομή των αριθμών των κατοικιών θα γίνεται αυτόματα από το λογισμικό πρόγραμμα με τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής, ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας και τη σύνθεση της οικογένειας του κάθε δικαιούχου. Βασικό κριτήριο για παραχώρηση κατοικίας δύο, τριών ή τεσσάρων υπνοδωματίων θα είναι ο αριθμός εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας του δικαιούχου.

 

Για την παραλαβή της κατοικίας είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται από το δικαιούχο η πολιτική του ταυτότητα καθώς και η απόδειξη μεταβίβασης του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για ενοικίαση κυβερνητικής κατοικίας στο Τρόοδος θα πρέπει να αποταθούν γραπτώς στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αποστέλλοντας, (στη διεύθυνση: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος), κατάλληλα συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο, επισυνάπτοντας πρόσφατη κατάσταση μισθοδοσίας και πιστοποιητικό γέννησης ενός παιδιού, ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων, όπου αυτό ισχύει, το αργότερο μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους και με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22498910, με συμπληρωμένα πάντοτε ευκρινώς, όλα τα στοιχεία. Όλες οι συμπληρωμένες πρωτότυπες αιτήσεις θα πρέπει είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς είτε να παραδίδονται με το χέρι στο Αρχείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Όσες αιτήσεις ληφθούν μετά τις 4 Σεπτεμβρίου 2020 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

 

Προτρέπονται όλοι στους οποίους παραχωρείται κατοικία να την επιθεωρούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην επιστολή παραχώρησης, ώστε να αποφασίζουν τελεσίδικα κατά πόσο τους ενδιαφέρει η συγκεκριμένη κατοικία πριν να προβούν στην πληρωμή. Όσοι από τους εγκριθέντες για ενοικίαση κυβερνητικής κατοικίας προβούν σε ακύρωση της κράτησης τους μετά την πληρωμή του ενοικίου, θα κατακρατείται το ποσό των €55,00 από το συνολικό ποσό που κατέβαλαν σαν ενοίκιο, για σκοπούς κάλυψης του διοικητικού κόστους που προκύπτει και η κατοικία θα παραχωρείται σε άλλο δικαιούχο.

 

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών και έντυπο αίτησης βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.mcw.gov.cy και http://www.mcw.gov.cy/pwd