Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τον Μάρτιο του 2010, η στρατηγική της Λισαβόνας αντικαταστάθηκε από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» («Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020)). Η νέα στρατηγική προώθησε επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες, τέσσερις εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντικές προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ: «Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546), «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245), «Βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» (COM(2010)0614) και «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» (COM(2008)0868). Η εμβληματική πρωτοβουλία «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» εστιάζει σε 10 δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

 

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Βιομηχανική Πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642), ζητά εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και συνεκτικές και συντονισμένες πολιτικές σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό να ενισχυθεί η οικονομική και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να ευνοηθεί η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Οι δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας αποτελούν βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχία της Βιομηχανικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εντάσσεται στις τρέχουσες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το μήνυμα μετέφερε η ηγεσία των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων στον αρμόδιο  Ευρωπαίο Επίτροπο Thierry Breton σε συνάντησή τους την περασμένη βδομάδα. Ο Επίτροπος συμφώνησε με τους συνδικαλιστές και δήλωσε ότι η νέα Κοινοτική Πολιτική θα πρέπει  να κατοχυρώνει τη συμμετοχή των Συνδικάτων και να μην περιλαμβάνει πρόνοιες αντίθετες προς τα συμφέροντα των εργαζομένων. 

 

Πιο συγκεκριμένα οι Συνδικαλιστές ηγέτες τόνισαν ότι η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει πολιτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας οι οποίες θα συμβαδίζουν με την πράσινη συμφωνία και την κυκλική οικονομία και θα δημιουργούν ευκαιρίες για απασχόληση ποιότητας για τους εργαζομένους.

 

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU Ian Goudriaan αναφέρθηκε στην καίρια σημασία των δημοσίων υπηρεσιών για την αποτελεσματική λειτουργία των διαφόρων υπουργείων και των τοπικών διοικήσεων σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους, από το στάδιο της υποδομής μέχρι την ορθολογική λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων εταιρειών.

 

Ιδιαίτερης σημασίας, πρόσθεσε ο ΓΓ της ETUC, είναι ο τομέας των προμηθειών και των δημόσιων επενδύσεων μέσω των οποίων υλοποιούνται οι επιδιωκόμενες επιτυχίες. Χωρίς την αναγνώριση και στήριξη του ρόλου των δημόσιων υπηρεσιών η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ θα αποτύχει, συνόψισε ο Ian Goudriaan, επισημαίνοντας ιδιαίτερα και τη σημασία του τομέα του τομέα της υγείας και του τομέα της ψηφιακής πολιτικής στους οποίους απαιτείται ιδιαίτερη ασφάλεια ώστε να μη διαρρέουν πολύτιμα στοιχεία σε εμπορικές εταιρείες των οποίων πάγιος στόχος είναι η μεγιστοποίηση των κερδών και ασφαλώς όχι το γενικότερο συμφέρον αλλά η εκμετάλλευση των πολιτών.