Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του που εκδόθηκε στις 28.09.2018 απέρριψε την προσφυγή με αρ. 589/2015, με την οποία 96 μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της πράξης και/ή απόφασης με την οποία στερήθηκαν του επιδόματος ενοικίου για το μήνα Φεβρουάριο του 2015 και εντεύθεν.

 

Το Διοικητικό Δικαστήριο, παρά τη διαπίστωσή του ότι οι αιτητές με βάση τον Κανονισμό 26 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 1989 έως 2009 είχαν καταστεί δικαιούχοι Επιδόματος Ενοικίου, απέρριψε την προσφυγή με την αιτιολογία ότι ελλείπει η ορθή δικογράφηση.  Μάλιστα τονίζεται στην απόφαση ότι η κατάληξη θα ήταν διαφορετική αν οι αιτητές «αμφισβητούσαν με τρόπο ορθά δικογραφημένο τη συνταγματικότητα του άρθρου 31(α) του Πρώτου Πίνακα του Δελτίου Δαπανών, σε σχέση με την παραβίαση των άρθρων του Συντάγματος 23, 24, 26, και 28 καθώς και του άρθρου (1) του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ». 

 

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα ακόλουθα ευρήματα του Δικαστηρίου:

α) Το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον διορισμό των αιτητών ήταν ο περί Αστυνομίας Νόμος (Κεφ. 285), άρθρο 10, το οποίο εξουσιοδοτούσε τον Αρχηγό Αστυνομίας να εκδίδει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, Κανονισμούς γενικά (άρθρο 10.1), αλλά και ειδικά για συγκεκριμένα ζητήματα (άρθρο 10.2).

β) Δυνάμει της ανωτέρω νομοθετικής εξουσιοδότησης εκδόθηκαν Κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους θα καταβαλλόταν επίδομα ενοικίου, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε μέλη της  Αστυνομικής Δύναμης από τον Αρχηγό μέχρι και τον Αστυφύλακα.

γ)Οι αιτητές είχαν διοριστεί μεταξύ των ετών 1973 – 1998 και ελάμβαναν το επίδομα ενοικίου από την ημερομηνία του διορισμού τους μέχρι και τις 31.12.2012.

δ) Ο Κανονισμός 26 που προβλέπει για  επίδομα ενοικίου στα μέλη της Δύναμης που διορίστηκαν πριν την 06.11.1998 συνεχίζει μέχρι σήμερα να ισχύει.

 

Από τα όσα αναφέρονται πιο πάνω είναι πασιφανές ότι το κράτος με έκδηλα παράνομο τρόπο από την 01.01.2013 και εντεύθεν κατακρατεί το επίδομα ενοικίου από  τα μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου που έχουν ενταχθεί στη Δύναμη προ της 06.11.1998  και με βάση τον Κανονισμό 26 είχαν καταστεί και εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι Επιδόματος Ενοικίου. 

 

Στο σύγγραμμα «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Τρίτη Έκδοση» του Π. Α. Δακτόγλου σελ. 307 αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η αρχή της νομιμότητας απαιτεί από την διοίκηση όχι μόνο να τηρεί το δίκαιο κατά την έκδοση των πράξεων της, αλλά και να ανακαλεί τυχόν εκδοθείσα παράνομη πράξη, αποκαθιστώντας την έννομη τάξη. Η βασική αυτή υποχρέωση της διοικήσεως προς αποκατάσταση της νομιμότητας υπάρχει ανεξαρτήτως προσφυγής του θιγόμενου ιδιώτη και παραμένει υφιστάμενη και μετά την πάροδο της προθεσμίας της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας».  

 

Το δικαστήριο, δυστυχώς, αγνόησε την ουσία.  Ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία δεν θα επιμείνει στη συνέχιση της παρανομίας.  Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση της νομιμότητας θα επιτευχθεί με την καταχώρηση νέας προσφυγής στη βάση που χάραξε το διοικητικό δικαστήριο, δηλαδή θα γίνεται ειδική αναφορά ότι προσβάλλεται η συνταγματικότητα του άρθρου 31(α) του Πρώτου Πίνακα του Δελτίου Δαπανών, σε σχέση με την παραβίαση των άρθρων του Συντάγματος 23, 24, 26 και 28 καθώς και του άρθρου (1) του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.  Παράλληλα μελετάται και η καταχώρηση έφεσης.

 

Του Γλαύκου Χατζηπέτρου